Algemene voorwaarden Coop College Ondernemers

De medewerker verzoekt bij deze in aanmerking te komen voor een studiekostenvergoeding voor zijn/haar bbl-opleiding, te betalen door de ondernemer. De medewerker en de ondernemer zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1
De opleiding op verzoek van de medewerker zal voor 100% vergoed worden. Kosten van de opleiding zijn € 2.700,- per jaar.

Artikel 2

  1. Terugbetaling van de volledige studiekosten en overige kosten vindt plaats bij:
  • Het voortijdig beëindigen van de opleiding;
  • Bij onvoldoende voortgang van de opleiding binnen de gestelde tijd, dat redelijkerwijs normaal beschouwd kan worden voor het volbrengen van de studie;
  • Uitdiensttreding op eigen verzoek van de medewerker tijdens de studie.
  • Uitdiensttreding waarbij de medewerker verwijtbaar is. Zowel bij ontslag op staande voet als in verband met dringende reden.
  • Wanneer vaststaat dat het aan de medewerker te wijten is dat de opleiding met een negatief resultaat is afgesloten (te bepalen door werkgever).
  1. Indien de medewerker de opleiding met goed gevolg heeft afgerond geldt onderstaande regeling wanneer de medewerker op eigen verzoek de arbeidsovereenkomst met werkgever opzegt: (Datum van het behaalde diploma is hierin bepalend).
  • Tot 1 jaar na afronding van de opleiding kan werkgever besluiten dat de medewerker tot 50% van de opleidingskosten aan werkgever terug moet betalen.
  1. Indien er sprake is van terugbetaling machtigt de medewerker de werkgever om het terug te betalen bedrag te verrekenen met zijn/ haar salaris. Indien het salaris onvoldoende toereikend is zal de medewerker het overige bedrag terugstorten naar werkgever.

Artikel 3
De medewerker is verplicht de werkgever te informeren omtrent het verloop van de opleiding, indien werkgever hiernaar informeert.

Artikel 4
Wanneer de opleiding door de medewerker afgerond is, dient de medewerker er zorg voor te dragen dat de werkgever zo spoedig mogelijk een kopie van het diploma in bezit krijgt, waarna deze toegevoegd kan worden aan het personeelsdossier.

Artikel 5
Eventuele onduidelijkheden worden in samenspraak met de ondernemer besproken.
De medewerker verklaart bovenstaande artikelen gelezen te hebben en is akkoord met de inhoud hiervan.